Algemene voorwaarden

 1. Organisatie/Werkwijze
  Alle trainingen worden onder regie van Cunicologie, Leergroep Konijnen, hierna te noemen Cunicologie uitgevoerd.
 2. Privacy
  Cunicologie garandeert dat persoonlijke gegevens van klanten/deelnemers uitsluitend gebruikt zullen worden voor intern gebruik. De meest recente privacyverklaring vindt u hier https://www.cunicologie.com/privacybeleid.
 3. Kwaliteit
  Cunicologie staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar trainingen en dat haar docenten gekwalificeerd zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Wanneer een docent uitvalt, zorgt Cunicologie, in alle redelijkheid, voor een gelijkwaardige vervanging.
 4. Cursusdata
  De cursusdata worden vooraf aangekondigd. In uitzonderlijke gevallen kan er van deze data afgeweken worden (bijvoorbeeld door het vervallen van een locatie). Indien een cursist niet aan de afwijkende datum kan deelnemen wordt er naar een passende oplossing gezocht. Indien een cursist na aanmelding niet kan deelnemen aan de vooraf aangekondigde cursusdata is dit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Cunicologie is in dat geval niet verplicht tot restitutie van het betaalde lesgeld. Zie ook punt 9. Cursusdata worden elk jaar in januari van het lopende jaar bekend gemaakt.
 5. Workshopdata
  De workshopdata zullen op de website van Cunicologie bekend gemaakt worden. Voor het geven van een workshop wordt er uitgegaan van een minimumaantal deelnemers. Dit is noodzakelijk om de workshop voor deelnemers betaalbaar te houden. Als er onvoldoende aanmeldingen zijn wordt de workshop geannuleerd. Betaalde gelden worden in dat geval gerestitueerd.
 6. Symposia
  Symposia worden via de website en social media bekend gemaakt. Voor het geven van een symposia wordt er uitgegaan van een minimumaantal deelnemers. Dit is noodzakelijk om het symposium te kunnen financieren. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn wordt het symposium geannuleerd. Betaalde gelden worden in dat geval gerestitueerd.
 7. Prijzen
  1. Inbegrepen
   Standaard zijn bij de cursussen het trainingsmateriaal, honorarium docenten, voorbereiding, lesruimte, eenvoudige lunch, thee/koffie en de parkeerticket inbegrepen bij de ticketprijs. Bij workshops zal er per workshop beschreven staan wat is inbegrepen. De prijzen van het aanbod van producten en diensten staan zowel exclusief als inclusief BTW vermeld.
  2. Voorbehoud
   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  3. Prijsbepaling
   Jaarlijks wordt bekeken of kosten en baten nog met elkaar in verhouding zijn. In januari van het lopende jaar bekend gemaakt wat de prijzen voor dat jaar zullen zijn.
  4. Prijswijzigingen
   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wijzingen van valuta waarden bij producten afkomstig uit het buitenland. De ondernemer kan producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 8. Betaling
  Bij inschrijving voor een cursus ontvangt de aanmelder een factuur 30 dagen voor aanvang van de cursus. De betalingstermijn voor de cursus is 14 dagen. Indien een aanmelding 14-0 dagen voor aanvang voor de cursus ontvangen wordt is er geen betalingstermijn en dient de factuur direct voldaan te worden. De factuur en de betaling zijn bewijs van inschrijving.
 9. Annulering
  Annuleren dient schriftelijk en aangetekend te worden gedaan. De datum op het verzendbewijs is de datum van annulering. Uitgaande van het aantal dagen voor de aanvang van de eerste lesdag is de restitutie over het te betalen restbedrag als volgt berekend: tot 60 dagen annulering kosteloos. Vanaf 60 t/m 45 dagen is 10% van het totaalbedrag verschuldigd. Vanaf 45 t/m 30 dagen 25% van het totaalbedrag. Vanaf 30 t/m 14 dagen 50% van het totaalbedrag en vanaf 14 dagen voor aanvang 75% restitutie. Indien ingeschreven deelnemer besluit om tijdens de cursus te stoppen wordt er geen geld gerestitueerd.
 10. Intellectuele eigendom
  Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal dat door Cunicologie ten behoeve van de cursus wordt verstrekt is auteursrechtelijk beschermd. Het cursusmateriaal mag daardoor niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cunicologie.
 11. Algemeen voorbehoud
  Cunicologie behoudt zich het recht voor trainingen, leermiddelen, boeken, etc. te actualiseren, als zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de opleiding of workshop wordt verbeterd en/of wordt geanticipeerd op veranderde examenspecificaties.
 12. Aansprakelijkheid
  Cunicologie is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de training, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 13. Wijzigingen in Algemene voorwaarden
  Dit document zal indien nodig jaarlijks worden geactualiseerd.